Utgivning

Avprofessionaliseringstendenser

(När det begav sig i designmetodiken)

Jesko Fezer

ISBN 9789186883256
2014-04-02
Arkitektur

I sin essä Avprofessionaliseringstendenser (orig. Deprofessionalisierungstendenzen) ger Jesko Fezer, arkitekt och professor vid konsthögskolan i Hamburg, en historisk tillbakablick på efterkrigstidens debatter om gestaltarens – arkitektens och planerarens – roll i samhället. En optimism och beredskap att ifrågasätta vedertagna professionella roller genomsyrar de exempel som Fezer åberopar. En beredskap som för dagens läsare måste te sig förvånande – tanken var att gestaltaren som aktör på den ständigt föränderliga politiska världsscenen, och som förvaltare av nya tekniska möjligheter, behövde se över sin professionella roll.

Bland de tänkare Fezers närmar sig hittar man företrädare för design, arkitektur, forskning och filosofi som Horst Rittel, Janet Daley, Yona Friedman, Nicholas Negroponte och Reyner Banham. Även om intresset för att bryta upp gestaltarens och planerarens dominans var starkt så gick åsikterna isär om hur denna dominans över gestaltningsprocessen skulle kunna brytas – bland annat uttalade man sig kritiskt till gör-det-självlösningar, då dessa endast ansågs spela den rådande maktordningen i händerna.

En möjlig utväg hittar Fezer hos Tomás Maldonado som 1954-66 var verksam som först docent och senare rektor vid Hochschule für Gestaltung i Ulm. Den metodologi som Maldonado utvecklade och som han gav namnet vetenskaplig operationalism grundade sig i hans misstro mot ”teknokratisk utopism” och ”blind aktionism”, två riktningar som han ansåg var dominerande. Istället vill Maldonado se en noggrann prövning av respektive situationen föreliggande verklighet, vars analys skulle ligga till grund för gestaltningsprocessens respektive utformning.